Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CALO-CARE TEN BEHOEVE VAN LEVERINGEN AAN ZAKELIJKE KLANTEN

Gevestigd aan Nudepark 126 te (6702 DX) Wageningen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal-Gelderland onder nummer 09078102

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Calo-Care: de handelsnaam vallende onder vennootschap onder firma Kaatje Katoen, gevestigd aan Nudepark 126 te (6702 DX) Renkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09078102 en gebruiker van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van Calo-Care afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met Calo-Care.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Calo-Care, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Calo-Care uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Cal-Care gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Calo-Care de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Calo-Care, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Calo-Care worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Calo-Care ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Calo-Care in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Calo-Care vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Calo-Care gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de koper en Calo-Care gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Calo-Care zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Calo-Care niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Calo-Care binden Calo-Care  niet.
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Calo-Care zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de levering te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Prijzen en staffelkorting

 1. Calo-Care hanteert een staffelkorting op de exclusieve adviesverkoopprijs en maakt daarbij onderscheid tussen webwinkels en fysieke winkels.
 2. Calo-Care behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Indien Calo-Care de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de koper gerechtigd de overeenkomst met Calo-Care kosteloos te ontbinden, tenzij Calo-Care aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren.
 3. Bij een bestelling onder € 100,00 wordt een toeslag in rekening gebracht van € 5,00. Dit is exclusief administratie- en verzendkosten.

Artikel 5. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling door Calo-Care. Calo-Care is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Calo-Care dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Betalingen

 1. De eerste twee bestellingen dienen door de koper te worden vooruitbetaald. Na ontvangst van de betaling wordt door Calo-Care overgegaan tot verzending van de bestelling. Na de eerste twee bestellingen kan worden besteld op rekening na beoordeling van de bedrijfsgegevens door Calo-Care.
 2. In geval van bestelling op rekening, ontvangt de koper na levering een factuur van Calo-Care. Bij iedere volgende bestelling dient de voorgaande order te zijn betaald.
 3. De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Calo-Care aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Calo-Care maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Calo-Care gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7. Levering

 1. Levering geschiedt uit voorraad. Niet op voorraad zijnde artikelen worden geleverd binnen veertien (14) tot achtentwintig (28) dagen.
 2. De door Calo-Care opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding.
 3. Indien de levering niet binnen honderdtwintig (120) dagen heeft plaatsgevonden, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval uiterlijk binnen dertig (30) dagen na annulering of ontbinding door Calo-Care worden teruggestort.
 4. Calo-Care is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Calo-Care geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Calo-Care tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Calo-Care uit hoofde van enige met Calo-Care gesloten overeenkomst, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Het risico ter zake van de zaken gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.
 2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Calo-Care mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Calo-Care verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Calo-Care onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 3. Indien de koper (mede) uit door Calo-Care geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor Calo-Care en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Calo-Care totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Calo-Care heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Calo-Care. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper Calo-Care hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Kaatje Katoen bevinden, behoudt Kaatje Katoen zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Calo-Care uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.
 6. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Calo-Care te (doen) houden.
 7. De koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Calo-Care op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Calo-Care zulks wenst, door de koper aan Calo-Care stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Calo-Care tegen de koper.
 8. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is  Calo-Care gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door de koper verschuldigde bedrag.

Artikel 9. Garantie

 1. Calo-Care ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Calo-Care te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Calo-Care in geval van gebreken de zaken desgewenst eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de koper gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is, in onderling overleg, ook mogelijk dat de koper de artikelen behoudt en Calo-Care een gedeelte van het aankoopbedrag aan de koper vergoedt.

Artikel 10. Retourzendingen

 1. De koper is verplicht de geleverde goederen en aantallen te controleren. Indien de aantallen niet kloppen of de geleverde artikelen niet in orde zijn, dient de koper dit binnen zeven (7) dagen per e-mail aan Calo-Care te melden. Indien de klacht van de koper gegrond blijkt, zal Calo-Care de artikelen vervangen of, indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, de factuur van de koper crediteren. Calo-Care neemt de kosten voor retourzending voor haar rekening indien de klacht van de koper gegrond blijkt.
 2. Indien de koper op grond van lid 1 van dit artikel één of meer artikelen retour wenst te zenden, dient de koper de volgende stappen te volgen:
  1. Stuur een e-mail naar [email protected] zodat wij uw zending verwachten. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer van de bestelling. Vermeld tevens de reden waarom u de artikelen retour zendt.
  2. Voeg een volledig ingevulde retourformulier bij de teruggezonden artikelen. U vraagt een retourformulier aan via [email protected]  Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging van product en verpakking wordt voorkomen. Beschadigde artikelen en/of verpakkingen worden door Calo-Care niet retour genomen.
  3. Stuur de artikelen voldoende gefrankeerd naar: Calo-Care, Nudepark 126, 6702 DX Wageningen, Nederland. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 11. Elektronische communicatie en bewijs

 1. Calo-Care is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Calo-Care (dan wel door de koper ingeschakelde derden), tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Calo-Care.
 2. In een eventuele gerechtelijke procedure, geldt de administratie van Calo-Care als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de koper, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Calo-Care in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Calo-Care gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Calo-Care kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht  en bevoegde rechter

 1. Op alle door Calo-Care gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Calo-Care , tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Calo-Care met de koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.